Dziki w centrum Zawiercia

UWAGA :WAŻNA WIADOMOŚĆ DLA CZŁONKÓW NA STRONIE  OGŁOSZENIA

 

 

Dziki -film /kliknij/Dziki szukając pożywienia zniszczyły podsyp dla bażantów 

 Koło nasze prowadzi gospodarkę łowiecko – hodowlaną na obszarze ponad 5500 ha. Wykonujemy intensywną introdukcje bażanta i udało nam się wprowadzić do łowiska kilkaset bażantów. W okresie zimowym dokarmiamy sarny,  jelenie, bażanty jak również inną drobną zwierzynę i ptactwo. W środku naszego obwodu znajdują się Skały Rzędkowickie. Jest to najbardziej charakterystyczna grupa skał Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z charakterystycznym masywem Okiennika Rzędkowickiego, w jego rejonie znaleziono grociki strzał scytyjskich datowane na około 600 r. p.n.e. Na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej występuje około 50 gatunków ssaków, 170 gatunków ptaków (w tym 150 lęgowych), około 20 gatunków gadów i płazów i prawie 30 gatunków ryb. Mimo dużego zaludnienia terenu istnieje również znaczne zalesienie co powoduje że występują duże ssaki np. łoś, jeleń, sarna, dzik, borsuk, zając szarak, kuna leśna, bóbr, wydra, chomik. Duża liczba jaskiń powoduje, że liczne są nietoperze – aż 21 gatunków. Takie bogactwo ich gatunków nie występuje w żadnym innym regionie Polski. Niektóre, np. nocek orzęsiony czy podkowiec duży nie występują w innych regionach Polski. Z rzadkich ptaków wymienić należy zimorodka, bociana czarnego, derkacza, dzierzbę gąsiorek. Liczne są gatunki ptaków drapieżnych: trzmielojad, jastrząb gołębiarz, krogulec, błotniak zbożowy, łąkowystawowy, puszczyk, sowa płomykówka, sowa uszata, pójdźka.