Historia koła

Historia KołaW związku z brakiem dokumentów historia ta powstała na podstawie wiedzy własnej autora, rozmów ze starszymi członkami koła oraz na podstawie dokumentów otrzymanych z Zarządu Wojewódzkiego PZŁ, które były jednak niekompletne. Jeżeli chodzi o pomoc w tworzeniu tej historii to postawa kolegów była różna, jedni zapalili się do pomysłu napisania historii koła i umieszczeniu jej na naszej stronie internetowej, inni pozostali obojętni i w niczym nie pomagali a byli i tacy jak np. kol Marek G……. , którzy choć posiadają wiele dokumentów z początków istnienia Koła to uważają że są to „ ich własne dokumenty po swoich przodkach” ! i nie udostępnią ich nawet do wglądu. Postawy te spowodowały, że napisaną historię koła traktuję jako początek działań, które doprowadzą po wielu uzupełnieniach do pełnej prawdziwej historii naszego koła od powstania do dnia dzisiejszego. Mam nadzieję, że po umieszczeniu jej na naszej stronie internetowej znajdzie się wielu kolegów chętnych do pomocy ( może krewni byłych członków ? ) we wprowadzeniu uzupełnień i dostarczą wielu nowych informacji do czego zachęcam. Historię tę pisałem po zapoznaniu się z historiami i monografiami wielu innych kół łowieckich korzystając z ich doświadczeń i sposobów redagowania swych dziejów.

Ciąg dalszy nastąpi …….. ponieważ Historia – zwłaszcza ta przez duże „H” nigdy się nie kończy.

Darz Bór!

……………………………………………………………………………………………………………

W 2013 roku przypada 65 rocznica powstania Koła Łowieckiego „Ostaniec” w Zawierciu. W celu upamiętnienia jubileuszu Walne Zgromadzenie z inicjatywy łowczego koła kol. Andrzeja Kędzierskiego na wniosek Zarządu Koła postanowiło założyć stronę internetową koła do której należy opracować historię (monografię) koła , która w sposób syntetyczny przedstawi powstanie, rozwój, dorobek, zmiany organizacyjne i osiągnięcia Koła. Zarządowi Koła została powierzona praca w tym zakresie, jednocześnie myśliwi zobowiązali się dostarczyć niezbędne dane. Podjęte prace doprowadziły do oceny, że z przyczyn obiektywnych (brak pełnej dokumentacji z początkowych lat istnienia Koła) treści zawarte w „Historii koła” nie wyczerpują wszystkich istotnych zdarzeń, jakie miały miejsce, szczególnie na początku naszej działalności. Jednak, posiadane dokumenty i relacje najstarszych naszych Kolegów pozwoliły na przedstawienie wydarzeń, które decydowały o kształcie i przeobrażeniach, jakie zaistniały w naszym Kole, rzutowały na organizację i zmianę rozumienia roli łowiectwa, a szczególnie na pojmowanie myślistwa i działalności na rzecz zwierzyny żyjącej w stanie wolnym. Składamy podziękowania i ukłony w stronę Kolegów, którzy zakładali Koło, a następnie swoim rozważnym postępowaniem utrzymywali prawidłowy rozwój Koła. Opracowaną „Historię koła” naszego koła kierujemy do młodego pokolenia myśliwych, którzy poznając przedstawione tu wydarzenia i informacje swoim działaniem przyczynią się do dalszego rozwoju Koła i poprawy warunków bytowania zwierzyny żyjącej w stanie wolnym. Mamy nadzieję, że koledzy których praca w Kole jest nie do przecenienia a często wykraczała poza wymogi statutowe, znaleźli uznanie na tych kartach. Jest to wyraz powszechnego uznania i podziękowania za wieloletnią i ofiarną działalność dla dobra łowiectwa. Koło nasze zawsze miało rodzinny charakter nie tylko ze względu na przynależność do niego wielu członków tych samych rodzin choć było to bardzo pozytywnym zjawiskiem. Kultywowanie rodzinnych a wręcz pokoleniowych tradycji dało się zauważyć szczególnie wśród następujących rodzin :

–         Gołuchowscy, gdzie Franciszek należał do członków założycieli Koła łowieckiego Łoś w 1948 r. Jego synowie Jan (był również przez 4 lata łowczym koła) i Wiesław byli długoletnimi członkami koła. Z kolei synowie synów (Marek i Ryszard) również należeli do naszego koła. Kolega Marek Gołuchowski jest wyróżniającym się (szczególnie w pracach gospodarczych) członkiem koła do dzisiaj.

–         Domagałowie, Tadeusz był wieloletnim prezesem koła, pełnił funkcję łowczego powiatowego, był z-cą Wojewódzkiego Zarządu PZŁ w Katowicach, wielokrotny delegat na wojewódzkie zjazdy PZŁ. Syn Stanisław pełnił funkcję skarbnika a następnie łowczego.

–         Kędzierscy, Edward były leśniczy, członek założyciel Koła łowieckiego Łoś w 1948 r. do 1977 r pełnił przez wiele lat różne funkcje członka zarządu koła. Po Jego śmierci syn Andrzej początkowo pełnił funkcję skarbnika koła a od 1989 roku do dzisiaj funkcję łowczego koła.

–         Frączkiewiczowie, Edward wieloletni członek koła pełniący wiele zaszczytnych funkcji w kole i następca jego zięć Andrzej Wronka oraz bratanek Artur Łakota członek zarządu koła

–         Wojcieszczykowie, Leopold członek koła od 1986r, pełniący przez wiele lat różne funkcje członka zarządu koła oraz jego syn Marcin z powodzeniem kultywujący do dzisiaj rodzinne tradycje.

–         Mygowie, Stanisław początkowo w kole Dublet potem wraz z synem Januszem w naszym kole. Kolega Myga Janusz pełni obecnie funkcję Przewodniczącego komisji rewizyjnej.

–         Tuorowie, Wojciech kiedyś pełnił funkcję łowczego koła, jego syn Jerzy kontynuuje tradycje rodzinne (po ojcu i teściu – St.Mydze)

–         Ciszewski Jerzy, długoletni członek koła, pełnił wiele funkcji z prezesem koła włącznie, jego kuzyni Górnik Jerzy i Gajewski Grzegorz również wyróżniający się członkowie koła pełniący wiele funkcji w zarządzie koła z prezesurą włącznie.

Można by było wymienić jeszcze wiele nazwisk lecz brak dokumentacji oraz jednoznacznych informacji na to nie pozwala.

 

Początkiem historii naszego koła „Ostaniec” jest koło łowieckie Łoś, które istniało od 1948 roku. Członkami założycielami byli między innymi:

Franciszek Gołuchowski, Mieczysław Błasikiewicz, Edward Kędzierski, Stanisław Kwaśniak, Mieczysław Prętki, Michał Sitarski, ( ? ) Szeler, ( ? ) Wcisło i ( ? ) Szlawski.

W 1960 r. Miejska Rada Narodowa w Zawierciu na podstawie ?? Zarządzenia w sprawie rejestracji kół łowieckich wpisała Koło Łowieckie „Łoś” do rejestru i powiadomiła, że koło uzyskało osobowość prawną w dniu 23.04.1960 r.

Członkami założycielami byli następujący koledzy :

1.     Błasikiewicz Mieczysław

2.     Góralczyk Edward

3.     Pniak Józef

4.     Jagiński Eugeniusz

5.     Prętki Marcin

6.     Kwaśniak Stanisław

7.     Marcisz Zygmunt

8.     Buczek Leon

9.     Gołuchowski Franciszek

10.  Szemla Zdzisław

11.  Gołuchowski Jan

12.  Bryta Jan

13.  Kazirod Eugeniusz

14.  Domagała Tadeusz

15.  Tuora Wojciech

 


Po sezonie 1974/1975 z uwagi na dużą ilość członków ( 43 osoby ) koło Łoś zostało podzielone na dwa koła a mianowicie:

–         koło łowieckie Łoś

–         koło łowieckie Łoś I.

Obwodami łowieckimi nowe koła podzieliły się zgodnie z zamieszkaniem poszczególnych członków a majątkiem na podstawie protokołu ……………

W kwietniu 1975 roku grupa założycielska w składzie :

 1. Ciszewski Jerzy
 2. Gołuchowski Jan
 3. Górnik Jerzy
 4. Kita Stanisław
 5. Korzec Józef
 6. Liwoch Bogusław
 7. Lara Józef
 8. Mazur Zdzisław
 9. Niedzielski Paweł
 10. Tuora Wojciech
 11. Walczyński Tadeusz
 12. Woźniak Stanisław

w związku z podziałem Koła „Łoś” złożyła do Wojewódzkiej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach nowo opracowany statut Koła Łoś 1 z siedzibą w Zawierciu przy ulicy Batorego 4. Koło zostało wpisane do rejestru kół łowieckich pod numerem 84 z dniem 24.10.1975 r. Koło Łoś 1 liczyło 27 członków. Skład pierwszego zarządu koła był następujący:

Prezes :       Tadeusz Domagała

Łowczy :     Wojciech Tuora

Skarbnik :    Edward Kędzierski

Sekretarz :   Mieczysław Błasikiewicz

Podpisano również Umowę dzierżawy w wyniku której Koło Łoś 1 wzięło w dzierżawę obwód 74 ( zmieniony następnie na nr 118 ) o powierzchni 4.560 ha w tym 1.000 ha terenów leśnych. Umowa ta obowiązywała do 31 marca 1985 roku.

W 1980 roku w związku z ciągłymi problemami związanymi z podobieństwem nazw kół Łoś i Łoś-1 oraz ze zmianą przepisów i podziału administracyjnego powstała grupa członków założycieli Koła Łowieckiego pod nową zmienioną nazwą z Łoś na „Ostaniec” dzierżawiącego tereny obwodu 118. Członkowie założyciele w składzie :

 1. Domagała Tadeusz
 2. Błasikiewicz Mieczysław
 3. Gołuchowski Jan
 4. Marcisz Zygmunt
 5. Błach Bronisław
 6. Domagała Stanisław
 7. Ciszewski Jerzy
 8. Frączkiewcz Edward

przygotowali odpowiednie dokumenty, opracowali statut koła i dokonali rejestracji koła pod w/w nową nazwą „Ostaniec”. 26 czerwca 1986 r. Naczelna Rada Łowiecka wydała uchwałę „wprowadzającą do stosowania w kołach łowieckich zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim ramowy statut koła łowieckiego”. Na podstawie § 44 pkt.6 Statutu zrzeszenia Polski Związek Łowiecki w w/w uchwale postanowił w pkt. 4 „zobowiązać wszystkie koła łowieckie do przeprowadzenia weryfikacji swoich statutów i dostosowania ich w trybie uchwały walnego zgromadzenia do nowego ramowego statutu koła łowieckiego w terminie do dnia 30 kwietnia 1987 roku”. Zweryfikowany statut został przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 1987 roku a następnie po zatwierdzeniu przez Zarząd Wojewódzki PZŁ w Katowicach zarejestrowany pod numerem 1/87 w wydziale Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Zawierciu i obowiązywał tylko do 1998 r.

W tymże  roku kol. Andrzej Kędzierski i kol. Leopold Wojcieszczyk opracowali nowy zmodernizowany, uchwalony przez Walne Zgromadzenie Koła w dniu 20.06.1998 r. statut koła zatwierdzony przez ZW PZŁ w Katowicach, który obowiązuje do dziś.

1 lipca 1998 r  w myśl Uchwały XVIII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dn. 28 czerwca 1997 roku działając na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z 13 października 1995 r Prawo Łowieckie (Dz.U. Nr. 147 z 1995 r. poz. 713) Zarząd Wojewódzki PZŁ w Katowicach wpisał do swojego rejestru kół łowieckich Koło łowieckie „Ostaniec” w Zawierciu pod numerem 90.

W związku ze zmianami w przepisach podatkowych wystąpiliśmy w 1993 r do Urzędu Skarbowego z wnioskiem rejestracyjnym a następnie o nadanie numeru identyfikacji podatkowej oraz do Głównego Urzędu Statystycznego. Nasz NIP to 649-16-00-941 a REGON to 272679630.

UMOWY DZIERŻAWY  !!!!!